Podmínky ochrany osobních údajů a Prohlášení o cookies

Zásady zpracování osobních údajů

 

Tyto zásady jsou určeny pro naše zákazníky, kteří s námi uzavřou smlouvu o koupi zboží, které prodáváme, a dále pro uživatele webových stránek https://elonmoda.cz, které provozujeme.

 

V rámci uzavřeného smluvního vztahu, popř. jiného kontaktu s Vámi, můžeme mít od Vás k dispozici osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

S ohledem na tuto skutečnost jsme pro Vás připravili tyto zásady, kterými Vám poskytujeme základní informace o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Zpracování tzv. cookies souborů upravuje samostatné prohlášení zveřejněné na našich webových stránkách https://elonmoda.cz.

 

 • Komu Vaše osobní údaje poskytujete?

 

Osobní údaje poskytujete ELON® Classic fashion, Eva Kompitová, IČO 49498622, se sídlem Černokostelecká 70/72, 251 01, Říčany – Radošovice, jako správci Vašich osobních údajů.

 

 • Kde nás můžete kontaktovat?

 

Adresa:                   Černokostelecká 70/72, 251 01, Říčany – Radošovice

Tel.:                        +420 603 443 358

E-mail:                    eshop@eloncz.cz

  

 • Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Identifikační a další údaje (jedná se zejména o jméno, příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu bydliště/sídla, číslo bankovního účtu).

 

Kontaktní údaje (např. korespondenční (dodací) adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo).

 

Tyto údaje od Vás získáváme zejména v souvislosti s uzavřením smluv o koupi zboží a dále v souvislosti s využíváním našich komunikačních prostředků (např. webový kontaktní formulář), případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní, živnostenský či insolvenční rejstřík apod.).

 

Vezměte prosím dále na vědomí, že při návštěvě našich webových stránek https://elonmoda.cz a https://elonmoda.cz naše webové servery standardně ukládají IP adresu, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetových služeb, internetovou stránku, ze které jste nás navštívili, internetové stránky, které u nás navštívíte, a datum. Ukládání IP adresy je prováděno pro účely zajištění IT bezpečnosti, zejména za účelem eliminace spamů a jiných obdobných rizik (tedy je naším oprávněným zájmem).

 

 • Proč Vaše osobní údaje zpracováváme? (účel zpracování Vašich osobních údajů)

 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely

 

 • uzavření a plnění smlouvy (vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s Vámi), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek), bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit,
 • vedení uživatelského účtu na našich webových stránkách na základě Vaší registrace; při registraci jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vytvoření uživatelského účtu, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vedení uživatelského účtu (smluvní požadavek), bez poskytnutí osobních údajů není možné Vám uživatelský účet vést,
 • obsluha webového kontaktního formuláře zveřejněného na našich webových stránkách – poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné, avšak bez nich nás nemůžete touto cestou kontaktovat,
 • zaznamenání Vašeho komentáře/hodnocení a/nebo příspěvku do diskuze na našich webových stránkách – poskytnutí těchto údajů je z Vaší strany dobrovolné, avšak bez nich Vám nebude umožněno vložit komentář/hodnocení, resp. účastnit se diskuze,
 • plnění právních povinností podle obecně závazných právních předpisů (např. vedení účetnictví, vystavování daňových dokladů), plnění těchto povinností souvisí zejména s vyřízením Vaší objednávky, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naší strany plnit,
 • ochranu našich práv a oprávněných zájmů, kterými jsou například předání Vašich osobních údajů zpracovatelům osobních údajů, kteří jsou uvedeni v těchto zásadách, nebo vymáhání pohledávek.

 

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je tak plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), plnění právních povinností podle obecně závazných právních předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) a také ochrana našich práv a oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

 

Vaše osobní údaje nebudou předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci, jestliže o to sami nepožádáte, nebo to nebude důležité pro plnění smlouvy (např. doručení zboží, které jste si objednateli, a to příslušnému dopravci).

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty Vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování Vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky Vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

 • Kdo všechno s Vašimi osobními údaji pracuje?

 

Vaše osobní údaje zpracovává nebo k nim má přístup

 

 • naše vedení,
 • naši pracovníci a další spolupracující osoby,
 • subjekty, které prodávají naše zboží,
 • subjekty, které Vám budou zboží doručovat,
 • subjekty, které nám poskytují právní a/nebo účetní služby,
 • společnost Bohemiasoft s.r.o., IČO 28090403 (provozovatel e-shopového systému Webareal),
 • společnost Unihost s.r.o., IČO 24675580 (správce serverů),
 • společnost Casablanca INT a.s., IČO 24675580 (provozovatel datového centra),
 • provozovatel portálu Heureka.cz (společnost Heureka Group a.s., IČO 07822774),
 • provozovatel platební brány.

  

 • Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

 

Osobní údaje budeme zpracovávat nejvýše po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu nebo jiného kontaktu s Vámi. Důvodem je možné uplatňování nároků z Vaší strany.

 

Po uplynutí shora uvedené lhůty můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely ochrany svých oprávněných zájmů (např. vymáhání pohledávek) a dále je může zpracovávat pro účely plnění zákonných povinností.

  

 • Zabezpečení Vašich osobních údajů.

 

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme ve svém sídle, svých provozovnách a pobočkách. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a výpočetní technikou (PC).

 

Za účelem bezpečnosti Vašich osobních údajů jsme přijali příslušná technickoorganizační opatření (např. opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů).

 

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat v souladu s ochranou Vašich osobních údajů. 

 

 • Jaká máte práva?

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

 

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 • pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme;
 • které Vaše osobní zpracováváme;
 • komu jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny;
 • doba zpracování Vašich osobních údajů;
 • existence práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a možnost vznést námitku proti jejich zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás;
 • zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a v kladném případě máte právo na získání informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vaši osobu.

 

Žádost o přístup k Vašim osobním údajům vyřídíme bezplatně. Je-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, můžeme odmítnout Vaší žádosti vyhovět nebo uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

 

 1. Právo na opravu osobních údajů

 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje, případně je doplnili, pokud jsou neúplné.

 

 1. Právo na výmaz osobních údajů

 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud je dán zejména jeden z těchto důvodů:

 

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které byly zpracovávány;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz písm. g) níže) u Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě našich oprávněných zájmů a my neshledáme již žádné oprávněné zájmy, které by zpracování opravňovaly;
 • zpracování Vašich osobních údajů přestalo být v souladu s platnými právními předpisy.

 

Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění našich právních povinností (typicky uložených zákonem), pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické, nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků (např. vymáhání pohledávek).

 

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

Máte právo, abychom po omezenou dobu nezpracovávali Vaše osobní údaje, jestliže je např. splněna jedna z těchto podmínek:

 

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou, než jejich přesnost ověříme;
 • jestliže zpracováváme Vaše osobní údaje bez dostatečného právního základu, avšak Vy požádáte o omezení zpracování, a nikoliv o jejich výmaz (viz písm. c) výše);
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme zpracovávat, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • po dobu ověřování oprávněnosti Vaší námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů (viz písm. g) níže).

 

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Jestliže Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.Vezměte však na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

 

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Máte právo požadovat, abychom Vám předali Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělili souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen v případě, že je zpracováváme automatizovaně v elektronické podobě. Poté Vám budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

 1. Právo vznést námitku proti zpracování

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme na základě svých oprávněných zájmů. Vaší námitce vyhovíme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely svého přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží). Vaší námitce v tomto případě vždy vyhovíme.

 

 1. Právo podat stížnost

 

Máte právo bez ohledu na všechna výše uvedená práva podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů z naší strany u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

PROHLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ COOKIES

 

Tyto webové stránky provozuje ELON® Classic fashion, Eva Kompitová, IČO 49498622, se sídlem Černokostelecká 70/72, 251 01, Říčany – Radošovice, a je tak správcem Vašich osobních údajů.

 

Co jsou cookies?

 

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy naše webové stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují Vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies umožňují identifikaci Vašeho počítače.

 

Jak můžete cookies obecně spravovat?

 

Většina prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Používání cookies můžete zakázat nebo blokovat změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Deaktivace cookies se provádí různými způsoby v závislosti na daném prohlížeči. Použijte funkci nápovědy ve Vašem prohlížeči. Ukládání cookies na Vašem počítači tak můžete kdykoli zakázat. Funkce internetových stránek obecně pak mohou být za určitých okolností omezeny (uvedené však není případem našich webových stránek).

 

Jaká konkrétní cookies používáme a proč?

 

Nezbytná cookies – cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb. Pro použití těchto cookies není vyžadován Váš souhlas.

 

Analytická cookies – jedná se o cookies třetí strany, a to:

 

 1. Google Analytics

 

Jedná se o cookie soubor užívaný na základě smluvního vztahu se společností Google Inc. Shromažďování a používání měřicího kódu Google Analytics nám dovoluje provádět analýzu návštěvnosti a webového provozu webových stránek a umožňuje nám zachytit informace o návštěvách naší webové stránky. Tyto informace používáme pouze interně – pro zlepšení obsahu našich stránek pro návštěvníky dle preferencí a obliby navštívených částí našich webových stránek.

 

Informace vygenerované souborem cookies Google Analytics o Vašem používání našich internetových stránek jsou také zpravidla přeneseny na server společnosti Google Inc. v USA a tam uloženy. Upozorňujeme Vás, že na našich webových stránkách byl Google Analytics rozšířen kódem „gat._anonymizeIp();“, aby byl zaručen anonymní sběr IP adres (tzv. IP maskování).

 

Společnost Google Inc. bude naším jménem využívat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání našich webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

 

Používání cookies Google Analytics a nakládání s údaji získanými na jejich základě s ohledem na výše uvedené považujeme za náš oprávněný zájem, a to zájem na (i) zajištění funkčnosti a zlepšování provozu webu a (ii) sledování a možnosti vyhodnocování návštěvnosti webu. Právním základem pro zpracování osobních údajů za použití souborů cookies je tak čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

 

Nastavením Vašeho prohlížeče a používáním našich webových stránek berete na vědomí, že na našich webových stránkách toto cookies používáme. Naše webové stránky však můžete využívat, aniž by bylo cookies Google Analytics aktivní.

 

Jak dlouhou dobu cookies Google Analytics ukládáme? Tento soubor cookies je shromažďován nejdéle po dobu 3 let od návštěvy naší webové stránky.

 

Jak můžete cookies Google Analytics na svém počítači zakázat? Shromažďování a zpracování dat generovaných souborem cookies o Vašem užívání našich webových stránek společností Google Inc. můžete zabránit také tak, že si pod níže uvedeným odkazem stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete patřičný plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Další informace naleznete také na https://policies.google.com/privacy?hl=cs#intro (všeobecné informace o Google Analytics a ochraně dat). 

 

Kdo má ke cookies přístup?

 

K souborům cookies máme vedle společnosti Google Inc. (kdy toto nakládání nemůžeme ovlivnit) přístup my, společnost Bohemiasoft s.r.o., IČO 28090403 (provozovatel e-shopového systému Webareal), společnost Unihost s.r.o., IČO 24675580(správce serverů) a společnost Casablanca INT a.s., IČO 24675580 (provozovatel datového centra).

 

Veškeré subjekty, kterým mohou být soubory cookies zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 

Informace získané ze souborů cookies nikomu dalšímu nepředáváme.

 

Jaká máte práva?

 

Jelikož mohou být soubory cookies podle platné právní úpravy považovány za osobní údaje, poučujeme Vás tímto, že máte:

 

 • právo na přístup k osobním údajům (máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o jejich zpracování; Vaši žádost ve většině případů vyřídíme bezplatně),
 • právo na opravu osobních údajů (kdybychom zpracovávali Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje),
 • právo na výmaz osobních údajů (když je např. již nepotřebujeme z naší strany dále zpracovávat),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (např. popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků),
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (zejména z toho důvodu, že právním základem zpracování cookies je náš oprávněný zájem) a
 • právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Vezměte na vědomí, že shora uvedená práva ve vztahu ke zpracování souborů cookies jsou v mnohých případech velmi omezená z důvodu technického užití těchto souborů.

 

Jak nás můžete kontaktovat?

 

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování souborů cookies nás kontaktujte na kterémkoliv níže uvedeném kontaktu:

 

Adresa:                    Černokostelecká 70/72, 251 01, Říčany – Radošovice

Tel.:                           +420 736 649 449

E-mail:                      eshop@eloncz.cz

                                              

 ELON® Classic fashion, Eva Kompitová